GDPR

Trocha těch oficialit

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících s uchováváním a zpracováváním Vašich osobních údajů společností GRAPA Studio s.r.o. se sídlem Bělehradská 580, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO: 06024785. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám jakýkoli pojem nebo jakoukoliv pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?


Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o uchování a zpracování Vašich osobních údajů, je: Společnost: GRAPA Studio s.r.o. IČO: 06024785 se sídlem Bělehradská 580, Polabiny, 530 09 Pardubice, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci králové pod spisovou značkou C 39412/KSHK telefon: +420 731 306 092 email: office@grapa.studio (dále též jako „Správce“).

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje uchovávány zpracovávány?


Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále v textu „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili plnění všech našich i Vašich práv a povinností v souvislosti s právním vztahem, který mezi námi existuje. Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:
 • 1. smlouvy či dohody, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a to za účelem splnění našich povinností vyplývajících z takové smlouvy či dohody;
 • 2. platných právních předpisů (například v oblasti daňové), a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy příslušným zákonem
 • 3. našeho oprávněného zájmu, a to za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany majetku prostřednictvím bezpečnostního systému
 • 4. a ve výjimečných případech na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely konkrétně v souhlasu vymezené Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a pro plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují příslušné právní předpisy.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců v pozici společného správce a případně i zpracovatelů. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?


Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu: údaje, které jsou nutnou náležitostí uzavřené smlouvy a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit naše povinnosti, vyplývající z předmětu smlouvy: jméno a příjmení adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa emailová adresa číslo mobilního telefonu rodné číslo IČO, DIČ nebo jiné identifikační údaje vydané státem

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?


Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. U Správce platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či externí spolupracovník může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy zaměstnavatele. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?


Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:
 • máme Váš souhlas,
 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (například bezpečnostní systém nebo možnost poskytování konzistentně kvalitních služeb, jejich vyhodnocování a zlepšování v rámci oboru našeho podnikání).
 • Ekonomickou a personální agendu pro nás zajišťuje externí dodavatel

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?


Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na kontaktní adresu: GRAPA Studio s.r.o., Bělehradská 580, Polabiny, 530 09 Pardubice anebo na e-mail: office@grapa.studio. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů IČO: 708 37 627 se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www: https://www.uoou.cz Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme, pokud to bude možné, informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu.